מדיניות פרטיות

 1. הגדרות
 1. "בלאנקו"חברת בלאנקו משרד מיתוג ופרסום בע"מ המתמחה במתן מגוון שירותי פרסום ומיתוג מפעילה את האתר (כהגדרתו להלן).
 1. "האתר"אתר האינטרנט בניהולה והפעלתה של בלאנקו ו/או נותני שירותים מטעמה, המצוי בכתובת: https://www.blanco-adv.co.il/.
 1. "המשתמשים" – כל אדם ו/או ארגון ו/או תאגיד ו/או מוסד אחר, אשר גולש באתר באמצעות מחשב ו/או מכשיר סלולרי ו/או כל אמצעי תקשורת ו/או כל אמצעי טכנולוגי אחר.
 1. "התנאים" – תנאי הפרטיות כפי שהם מפורסמים במדיניות פרטיות זו.
 1. "השירותים" – שירותים שמציעה ו/או תציע בלאנקו למשתמשים בעת ביקוריהם באתר.
 1. "המערכות"מערכות לאבטחת מידע בהן משתמשות חברות המספקות לבלאנקו שירותים לאתר ומצויות באחריותם המקצועית של אותן חברות.
 1. מבוא
 1. בלאנקו מתייחסת בכבוד רב לפרטיות המשתמשים, ומבקשת כי המשתמשים יקראו את מדיניות הפרטיות בעיון רב, כדי שיוכלו להפיק תועלת מרבית מן האתר, כל זאת מבלי שיגרם להם אי נוחות, אי נעימות ו/או פגיעה כלשהי.
 1. יודגש ויובהר, כי מעצם הכניסה והשימוש באתר ו/או בתכניו, מעידים על הסכמת המשתמש ואישורו לתנאי מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.
 1. במידה והמשתמש מאשר, מקבל ומסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, הרי והמשתמש אינו רשאי ומתבקש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר.
 1. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באופן הנוגד את מדיניות הפרטיות אשר מפורטים לעיל ולהלן ו/או בכל אופן למעט אם נתקבלה הסכמה מפורשת מראש ובכתב של בלאנקו.
 1. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 1. המידע שאוספת בלאנקו
 1. בלאנקו אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי אודות שימוש המשתמשים באתר ובשירותיה המקוונים, לרבות התנהגות המשתמשים באתר, כמות העמודים שנצפו, זמן הצפייה בהם וכו'.
 1. בלאנקו עשויה להיעזר בשירותים של צדדים שלישים המומחים בניתוח מידע אודות שימוש סטטיסטי ואחר באתר, לרבות Google Analytics ו/או כל גורם מקצועי אחר.
 1. במידה והמשתמש בחר לפנות לבלאנקו באמצעות השארת פרטיו במקום הרלוונטי, בלאנקו אוספת את המידע שמסר המשתמש לצורך השארת הודעה, לרבות שם, טלפון, כתובת דוא"ל ותוכן ההודעה.
 1. שימוש בקבצי עוגיות (Cookies)
 1. על מנת לשפר את חוויית הגלישה באתר, בלאנקו משתמשת בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצים קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) ובטכנולוגיות דומות ו/או אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים ומידע אודות אופן השימוש של המשתמשים באתר.
 1. בלאנקו עושה שימוש במידע שנאסף באמצעות cookies (first and third party) למטרות התאמת הממשק למשתמש ולתוכן, מדידת תעבורת גולשים, ולמטרות שיווקיות.
 1. שימושים שעושה בלאנקו במידע
 1. השימוש שעושה בלאנקו במידע שנאסף באתר, נעשה רק לפי הוראות מדיניות פרטיות זו, על פי הוראות הדין, ובעבור המטרות הבאות:
 2. כדי לשפר ולהעשיר את התכנים המוצעים באתר, וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 3. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה הינו סטטיסטי ולא מתייחס לפרטיהם האישיים של המשתמשים ;
 4. לצורך איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין;
 5. לצרכים מסחריים ושיווקיים של בלאנקו, לרבות הדגמת יעילות האתר;
 6. ליצירת הקשר עם משתמשים באתר אשר הסכימו לכך והשאירו את פרטיהם האישיים.
 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים
 1. מפעם לפעם בלאנקו עשויה לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן אישי. בנוסף לאמור לעיל, בלאנקו עשויה להעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף עליהם באתר במקרים המפורטים להלן:
 2. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף;
 3. בכל מקרה בו בלאנקן סבורה שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש או לחברה;
 4. במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר, של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 5. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם החברה.
 1. אבטחת מידע
 1. בלאנקו שוכרת שירותים מחברות המתמחות בהפעלת מערכות ונהלים עדכניים הקשורים באבטחת מידע.
 1. המערכות נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המשתמשים באתר ומגנה על המידע הסטטיסטי שאוספת בלאנקו. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט ובלאנקו אינה יכולה להתחייב ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם למרות המערכות אבטחת המידע כאמור.
 1. שמירת מידע
 1. ייתכן ובלאנקו ו/או נותני שירותים המתפעלים את האתר מטעמה, שומרים מידע סטטיסטי ואנונימי אודות משתמשים לתקופה בלתי מוגבלת על מנת: להגשים את מטרות השימוש המתוארות בפרק ד' לעיל, ועל מנת להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות.
 1. שינויים במדיניות הפרטיות
 1. בלאנקו רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות.
 1. ולכן בלאנקו ממליצה למשתמשים להתעדכן במדיניות הפרטיות אשר זמינה באתר, מעת לעת.
 1. פניה אלינו
 1. לשאלות ו/או דרישה להבהרות או כל מידע אחר בנוגע למדיניות הפרטיות של בלאנקו ובכלל יש לפנות בכתובת הדוא"ל: office@blanco-adv.co.il .

בזמן שאנחנו עובדים
על אתר חדש

אפשר לראות את העבודות שלנו

כאן >>